Zásahy v roce 2014


(10) 4. 11. 2014 Požár, nízké budovy – Litoměřice, předměstí Zelená 2182/5.

Dne 4. 11. 2014 v 02 hodin 38 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka se po příjezdu na místo události zahlásila veliteli zásahu. Ten vydal pokyn, abychom se připravili na rozebírání konstrukce a prohrabání požářiště kůlny. K této činnosti byli po celou dobu připraveni tři členové jednotky, ale s pracemi nebylo započato, protože se čekalo na příjezd vyšetřovatele požárů. A tak příslušníci HZS Litoměřice prováděli dokumentaci požářiště a prolévání zbylé části kůlny. Po rozhodnutí VZ byl uklizeno vybavení a následoval návrat na základnu. Poté jednotka provedla úklid vybavení a vrátila se zpět na základnu v 03 hodin 49 minut.

3. 8. 2014 Technická pomoc, čerpání vody – Křešice, Záhořany.

Dne 3. 8. 2014 v 21 hodin 03 minut po příjezdu do obce Záhořany se jednotka snažila zjistit situaci a kontaktovat místního starostu nebo členy zdejší dobrovolné jednotky. Bohužel se zde nikdo kompetentní nenacházel a tak jsme prováděli průzkum dle svých možností. V domě číslo 79, který se nachází na pravé straně od mostu přes potok. Kde nás žádali o vyčerpání vody z domu, ale voda ještě stále stoupala a čerpání nemělo žádný význam. V domě již bylo kolem 20 cm vody. Po dohodě s majiteli, že se po opadnutí vody vrátíme. Pak jsme se vydali na další monitorování. Obyvatelé domu číslo 109 nás žádali o pytle s pískem aby zamezili natékání vody do domu. Kontaktovali jsme operační středisko, aby se dostavil starosta, protože by bylo zapotřebí pytle s pískem. V tu dobu již dorazili členové JSDHo Křešice, kteří jsou znalí místní situace. Dovezli pytle a vybavení na pískování. KOPIS nás zpětně kontaktoval a oznámil, že pan starosta se nachází v Třebouticích a nemůže dorazit a že podle jeho informací hladina potoka již klesá. To ještě nějakou dobu nebyla pravda. Mezitím členové JSDHo Křešice, Polepy a Liběšice pytlovali a donášeli pytle do postižených míst. Po 10 minutách obyvatelé domů již neměli zájem o pytle, požádali jednotky, aby posečkali, a až voda opadne, pomohli s odčerpáváním a úklidem. Naše jednotka započala s úklidem 21:45 a odčerpávat ve 22:00 a to společně s jednotkou Polepy. Nasazeno bylo jedno kalové čerpadlo a dvě plovoucí čerpadla ( JSDHo Polepy). Čerpání trvalo 30 min. Voda byla vymetena z domu dočerpána směrem k potoku, který se postupně vracel do koryta. Ještě jsme se zastavili u domu č. 79, ale tam si již majitelé vodu vymetli sami. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu v 23 hodin 10 minut.

3. 8. 2014 Evakuace lidí – Býčkovice, Velký Újezd 2.

Dne 3. 8. 2014 v 20 hodin 28 minut po příjezdu na místo události velitel družstva kontaktoval starostku obce Býčkovice paní Věru Vítkovou a zdejší obyvatele. Ti nám poskytli informaci, že v domě, který je zatopen do výše asi 60 cm a v proudu vody by se mělo nacházet tříleté dítě. To již dojížděli na místo události jednotky z Liběšic a Lovečkovic a vyčkávali na informace. Tři členové jednotky se vybavili rybářskými kalhotami, opaskem. Postupně se navázali na lano a započali s p růzkumem zatopeného domu a přilehlých prostor. Zbylí členové prováděli jištění za pomoci lana. Po kontaktování obyvatel objektu jsme byli ujištěni, že se v domě žádné dítě nenachází a situaci mají pod kontrolou a žádnou pomoc nepotřebují. Tato informace byla předána paní starostce Vítkové a zbylým jednotkám. Vybavení bylo poklizeno a následoval přesun do další obce a to Záhořan.

3. 8. 2014 Technická pomoc, odstraňování nebezpečných stavů – Ploskovice, Těchobuzice 18.

Dne 3. 8. 2014 v 19 hodin 59 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka po příjezdu na místo události se zahlásila veliteli zásahu. Ten nás předal pod vedení starostky obce Ploskovice paní Věry Petrů. Ta nás požádala o sečkání, než bude situace zmonitorována. Po krátkém čase byl nám přidělen dům, kde bylo zapotřebí odčerpat vodu z kotelny. Voda byla odčerpána elektrickým kalovým čerpadlem s vývodem na hadici "C"., jejíž délka byla 20 m. Po odčerpání byl proveden úklid vybavení. Podle pokynů od paní starostky již naše činnost nebyla na dalších místech obce potřebná. To nás již kontaktoval KOPIS a požádal rychlé přesunutí do obce Velký Újezd.

3. 8. 2014 Technická pomoc, odstraňování překážek – Litoměřice, předměstí Nádražní 1178/5.

Dne 3. 8. 2014 v 19 hodin 27 minut vyjela jednotka na místo události. Po příjezdu na místo události se zde nacházela hlídka městské police Litoměřice. Jednotka provedla průzkum situace. Jednalo se o větev, která se po zásahu bleskem skácela na komunikaci a zasahovala do celého jízdního pruhu ve směru od kruhové křižovatky na ulici Českolipská k Dolnímu nádraží (nákladní). Členové jednotky se vybavili reflexními vestami a poté celý pracovní prostor na komunikaci vytyčily kužely. Následovalo postupné rozřezání a odklizení větve mimo silnici. Poté jednotka provedla úklid vybavení a vrátila se zpět na základnu v 19 hodin 43 minut.

8. 7. 2014 Technická pomoc, odstraňování překážek – Litoměřice, předměstí Kosmonautů 2019/12.

Dne 8. 7. 2014 v 21 hodin 48 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo zásahu zahájila průzkum a kontaktovala oznamovatele, ten upřesnil místo události. Jednalo se o zatopený před dveřní prostor při vstupu do suterénu, který se nachází -2m pod úrovní terénu. Voda přitékala s chodníku, který svým se spádováním sváděl vodu z okolí do tohoto místa. V tomto prostoru je umístěna kanálová vpust, která byla zanesena hlínou a tak nebyla schopna tak velké množství přitékající vody odvádět. Voda odtud započala prosakovat skrz plastové dveře, které již nebyly schopny zadržet vodu před objektem a tak pomalu zatápěla sklepní chodbu. Zatopený prostor před dveřmi měl rozměry 2m x 2m x 0,40m. Majitelé před příjezdem jednotky provedli přehrazení chodníku improvizovanou hrází z hlíny a písku. Zamezili tak z větší části dalšímu přitékaní velkého množství vody do prostoru před dveřmi. K odčerpání vody bylo nasazeno kalové čerpadlo se spalovacím motorem s vývodem "B" o délce vedení 40m. Voda ze sklepní chodby byla vymetena košťaty majiteli domu. Po odčerpání se členové jednotky snažili kanálovou vpust vyčistit. To se však nepodařilo a bylo doporučeno majitelům vyčištění odbornou firmou. I přesto kanálová vpust již stačila přítok vody odvádět bez obtíží. Poté jednotka provedla úklid vybavení a vrátila se zpět na základnu ve 22 hodin 33 minut.

19. 6. 2014 Požár, Lesní, Polní porost, Tráva – Litoměřice, předměstí Českolipská.

Dne 19. 6. 2014 v 18 hodin 04 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události zahlásila veliteli zásahu. Ten vydal pokyn doplnění vody z CAS 15 MAN do CAS 20 TATRA. V průběhu doplňování se tři členové vybavili dvěma kopáči a vidlemi, společně s členy HZS prováděli rozhrabávání a prolévání požářiště z vysokotlakého vedení taženého z CAS 20. Po přečerpání vody bylo nataženo vedení z podzemní hydrantové sítě, která se nachází v areálu a doplněna voda v CAS 15. Za průběžného doplňování vody do CAS 20. Po uhašení povrchového hoření započali práce s hloubkovým rozhrabáváním požářiště. Z důvodů nahromadění různého druhu odpadu nebylo možné dostupnými prostředky provést důkladné rozhrnutí vrchních vrstev, proto byla jako věcná pomoc zapůjčena technika, a to traktor bagr CATERPILAR 438 C. Obsluha stroje byla svěřena majitelem stroje p. Slabochem členu dobrovolné jednotky Zdeňku Zvolskému, který má na ovládání příslušné techniky osvědčení. Příslušnou technikou bylo provedeno rozhrnutí a důkladné prolití zbytků ohnisek. Technika byla poté navrácena zpět majiteli. Poté byl zásah ukončen. Jednotka se vrátila zpět na základnu ve 20 hodin 10 minut.

23. 5. 2014 Požár, Lesní, Polní porost, Tráva – okr. Litoměřice, Žitenice u hřbitova.

Dne 23. 5. 2014 v 18 hodin 18 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka po příjezdu na místo události se zahlásila veliteli zásahu. Ten vydal pokyn k rozhrnutí a prolití hořící kupy ze směsného odpadu. K prolévání bylo použito již zavodněného vedení "C" z CAS 32 HZS Litoměřice. Rozhrabávání se provádělo kopáči. Po ukončení činnosti bylo provedeno uklizení vybavení a návrat zpět na základnu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 19 hodin 04 minut.

7. 2. 2014 Požár, nízké budovy – okres Litoměřice, Křešice, Nučnice_36.

Dne 7. 2. 2014 v 19 hodin 10 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události se zahlásila veliteli zásahu (VZ). Ten dal pokyn k vyčkání u vozu a čekat na další pokyny. Asi po deseti minutách vydal povel k vybavení pěti členů jednotky ochranou dýchací technikou (DT). Po vystrojení se příslušníci seřadili na nástupní ploše před objektem. Velitel nás vyslal vystřídat družstvo v prvním patře levé části stodoly. Zde bylo prováděno odstraňování veškerého materiálu, který se nacházel v ploše patra a u štítu ze sousedních obytným domem. Materiál byl vyhazován na dvůr před stodolou. Souběžně s tímto se ochlazoval štít a prováděli hasební práce v prostoru patra a krovů. Na kontrolu postupu prací přišel VZ. Po vyčerpání vzduchu v DT jsme byli vystřídáni dalším družstvem. Na žádost VZ se ještě tři členové jednotky vybavili DT a vyčkávali na nástupní ploše jako záloha pro případ potřeby. Ty následně ještě prováděli, práce v pravé horní časti stodoly, kde byl přístup přes střechu kůlny. Zde společně s VZ prováděli dohašování zbylých ohnisek. Po ukončení činnosti se jednotka odebrala k vozu, provedla odstrojení a úklid všech použitých prostředků. Po informováním VZ byla odeslána zpět na základnu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 22 hodin 09 minut.

3. 1. 2014 Požár, nízké budovy – okres Litoměřice, Velké Žernoseky_23.

Dne 3. 1. 2014 v 12 hodin 31 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka se po příjezdu zahlásila veliteli zásahu z HZS PS Litoměřice a ten dal pokyn k vytvoření útočného vedení "C". Čtyři členové se vybavily dýchací technikou a rozdělily se na dvě skupiny a započaly s rozebíráním a hašením střešních prostor jak bylo rozhodnuto velitelem zásahu. Strojník doplňoval vodu do cisterny HZS PS Litoměřice a kyvadlově navážel. Bylo dodáno 21000 l vody. Po ukončení zásahu se vše zabalilo a jednotka se vrátila zpět na základnu v 16 hodin 00 minut.