Zásahy v roce 2012


(22) 22. 11. 2012 Požár za městským hřbitovem – Litoměřice, předměstí Litoměřice.

Dne 22. 11. 2012 v 20 hodin 57 minut vyjela jednotka na místo události. Po příjezdu na místo události za městským hřbitovem v ulici Michalovická se zde nacházely jednotky HZS Litoměřice z CAS 32 Tatra 815 a HZS Lovosice z CAS 24 Scania. Jednotka se zahlásila veliteli zásahu. Sním se poté vydali dva členové jednotky vybaveni kapesní vysílačkou na průzkum z důvodu zjištění nejvhodnější přístupové cesty k objektu zasaženého požárem. Zbytek jednotky zůstal u vozu a vyčkával zde na další povely. V tuto dobu se vydala zpět na základnu jednotka HZS Lovosice. Po hloubkovém průzkumu zahrádkářské kolonie byla jako nejlepší trasa přístupu pro rozvinutí hadicového vedení určena cesta za hřbitovem z ulice Žernosecká. Byl vydán pokyn k přesunu jednotky do Žernosecké ulice. Po příjezdu na určené místo se jednotka vybavila vysílačkami, šesti hadicemi „B“, dvěmi hadicemi „C“, rozdělovačem, dvěmi kombinovanými proudnicemi, dvěma kopáči a trhacím hákem a provedla bojové rozvinutí k místu požáru. Voda k hašení byla dodávána z CAS 15 Man. Vozidlo stálo na silniční komunikaci. Proto byla pro bezpečnost zapnuta oranžová alej. Dva příslušníci zůstali u CAS z důvodu doplňování vody a regulace dopravy. Vybaveni reflexními vestami a zastavovacím terčíkem. Společně s našimi členy se zde nacházel i strojník HZS s CAS 32 Tatra. K lokalizaci a konečné likvidaci požáru byli nasazeni dva proudy „C“. V průběhu hašení bylo provedeno postupné rozebírání zbývajících konstrukcí, podlahy a k důkladnému prohrabání požářiště společně s prolitím. V průběhu hasebních se doplňovala voda z CAS 32 Tatra. Celkové spotřebované množství vody je 7000 litrů. Jednotka se vrátila zpět na základnu ve 22 hodin 31 minut.

15. 11. 2012 Požár nízké budovy – Litoměřice, předměstí Českolipská.

Dne 15. 11. 2012 ve 04 hodin 00 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka byla stažena při výjezdu. Jednotka se vrátila zpět na základnu ve 04 hodin 03 minut.

11. 10. 2012 Požár, výškové budovy – Litoměřice, Žitenická 1365/18 (cvičení).

Dne 11. 10. 2012 v 09 hodin 13 minut vyjela jednotka na místo události. Po příjezdu na místo události se jednotka zahlásila veliteli zásahu. Ten vydal pokyn k vybavení čtyř členů jednotky dýchací technikou, radiostanicemi a k seřazení na nástupní ploše, jako záložní síly na místě události. Nakonec byl vydán povel od velitele zásahu k vyslání dvou členů jednotky k vystřídání skupiny číslo jedna od HZS, která již provedla lokalizaci požáru a provést dohašovaní požářiště. Po příchodu do 5. patra se členové jednotky přidali ke skupině číslo dva do HZS a provedli společně likvidaci požáru. Po ukončení zásahu bylo sneseno vybavení k vozům a uklizeno. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 10 hodin 35 minut.

10. 10. 2012 Požár, výškové budovy – Litoměřice, Daliborova 52/5 (cvičení).

Dne 10. 10. 2012 Jednotka nevyjela z důvodu nepřítomnosti osob určených k řízení cisternové automobilové stříkačky.

30. 9. 2012 Požár drůbežárny včetně přípraven krmiv – Lovosice, Dvořákova 1051/34.

Dne 30. 9. 2012 v 8 hodin 30 minut vyjela jednotka na místo události. Po příjezdu na místo události se jednotka spojila s velitelem zásahu z PS HZS Lovosice a převzala úkoly co je zapotřebí dělat. Členové jednotky se vybavili kopáčem a 1 proudem C napojeným na CAS HZS a začaly rozhrabovat požářiště a prolévat vodou. Cisterna počala s doplňováním vody do CAS HZS. Po dokončení těchto prací se jednotka po konzultaci s velitelem zásahu vrátila zpět na základnu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 11 hodin 12 minut.
foto

15. 9. 2012 Požár, popelnice, kontejner, odpad, ostatní – Trnovany.

Dne 15. 9. 2012 v 17 hodin 42 minut vyjela jednotka na místo události. Při příjezdu zde již zasahovala jednotka HZS PS Litoměřice. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 18 hodin 06 minut.

9. 9. 2012 Požár, popelnice, kontejner, odpad, ostatní – Trnovany - Trnovany.

Dne 9. 9. 2012 v 13 hodin 42 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události se zahlásila veliteli zásahu. Ten vydal povel k rozvinutí hadice "C" a doplnění vody z CAS 15 Man do již rozvinutého útočného vedení. Poté příslušníci HZS PS Litoměřice provedli prolití požářiště. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu dne 9. 9. 2012 ve 14 hodin 18 minut.

31. 7. 2012 Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů – Trnovany – Trnovany.

Dne 31. 7. 2012 v 17 hodin 48 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka na místě události působila jako záloha na místě události. Při příjezdu zde již zasahovala jednotka HZS PS Litoměřice. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 18 hodin 30 minut.

31. 7. 2012 Dopravní nehoda – úklid vozovky Litoměřice, Žernosecká u hřbitova (hlavní vchod).

Dne 31. 7. 2012 v 16 hodin 11 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum. Jednalo se o vyteklém oleji na pozemní komunikaci, který unikl při natahování osobního automobilu na podvalník po dopravní nehodě. Jednotka provedla zasypání Vapexem a po absorbování kapaliny jeho úklid. Zároveň byl odklizen i sorbet z předchozího zásahu jednotky HZS Litoměřice, jež se na místě události nacházelo. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 16 hodin 33 minut.
foto

31.7.2012 Únik ropných produktů – Litoměřice, Dukelská 1855/12.

Dne 31. 7. 2012 v 14 hodin 41 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události kde již prvotní zásah provedla jednotka HZS PS Lovosice. Provedla zasypání místa sorbetem Vapex a úklid zametením a sběrem do barelu na použitý sorbent. Majitele vozidla jsme informovaly prostřednictvím písemné zprávy o stavu jeho vozidla a dali jsme mu tuto zprávu za stěrač. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu dne 31. 7. 2012 ve 15 hodin 01 minut.

17. 7. 2012 Technická pomoc, únik kapaliny – Litoměřice – ulice Revoluční.

Dne 17. 7. 2012 v 16 hodin 35 minut vyjela jednotka na místo události. Po příjezdu na místo události provedla jednotka průzkum. Jednalo se o olejovou skvrnu o šíři 1m. a roztroušenou v délce cca. 300m. Celá skvrna byla zasypána Vapexem. Po nasátí sorbetu olejem bylo provedeno jeho odklizení z vozovky. Sorbent byl odvezen na HZS PS Litoměřice k likvidaci. Jednotka sbalila materiál a vrátila se zpět na základnu v 17 hodin 53 minut.
foto

9.7.2012 Technická pomoc, čerpání vody – Žitnice – Skalická 316.

Dne 9. 7. 2012 v 20 hodin 08 minut. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum. Jednalo se o zatopený sklep rodinného domku. Podsklepení je pod celým objektem a to o rozměru 6m x 12m. Výše vodní hladiny v zaplaveném prostoru dosahovala výše 1m. K zaplavení došlo z důvodu prasklé hadice k toaletě, která po dobu nepřítomnosti majitele (asi jeden týden) volně vytékala v prvním nadzemním podlaží. Postupem doby došlo k průsaku stropem z hurdys desek do sklepa. Byla odpojena elektrická energie zatopené části domu. K čerpání byla použita dvě elektrická čerpadla Metabo o max. výkonu 400l/min. každé a voda odvedena do kanalizace před domem. K pohonu byla použita elektřina z nadzemního podlaží domu. K úplnému vysátí vody byla do podlahy vyseknuta se svolením majitele provizorní jímka a do ní usazeno jedno z čerpadel. Zbytek vody se vháněl do jímky za pomoci košťat. Po ukončení odčerpávání byl majitel obeznámen se situací s tím, že se voda do rána v menším měřítku ještě do sklepa naplaví, kvůli stále tekoucí a kapající vodě ze stropu. Po úklidu materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu ve 23 hodin 51 minut.
foto

7. 7. 2012 Technická pomoc, čerpání vody – Litoměřice – ulice Jarošova.

Dne 7. 7. 2012 v 14 hodin 44 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události kde již zasahovala, jednotka HZS PS Litoměřice nasadila motorové kalové čerpadlo Honda a 2 proudy “B“ počala odčerpávat lagunu pod viaduktem. Jeden člen si oblékl brodivé kalhoty, aby vyčistil kanálovou vpusť, aby mohla voda přirozenou cestou odtékat což se, tak nedělo protože čerpadlo co je, zde instalované asi nefunguje. Laguna byla asi o velikosti 20 m3. Když bylo vše odčerpáno, kanálové vpusti byly dány do původního stavu a jednotka pobalila materiál a vrátila se zpět na základnu v 15 hodin 35 minut.

23. 06. 2012 Technická pomoc, Litoměřice – Předměstí U Pramene.

Dne 23. 6. 2012 v 19 hodin 43 minut. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum. Prostorem události byla studánka nacházející se v ulici U Pramene, která je pod úrovní terénu. Zní, je stálý přítok vody, který se nedá regulovat. Z důvodu ucpání odvodňovacího kanálu se v prostoru začala hromadit voda. Trubka byla ucpána asi 1.5 m od hrdla. Pokud by se vodní hladina stále zvyšovala (do výše cca. 1.5 m) hrozilo prosakování vody do obytných prostor přilehlého objektu. Přítomen byl pracovník technických služeb a později i hlídka městské policie.Jednotka nejdříve provedla odčerpání nahromaděné vody k zjištění stavu kanálu. Krumpáčem byl odstraněn železný rám vpusti. A poté se snažila za pomoci vodního proudu zajištěného již opětně nateklou vodou, proudnicí B a kalovým čerpadlem k proražením ucpávky tlakem. Tento postup se neosvědčil, a proto bylo použito čistící pero. I tato snaha neuspěla. Jako další možnost byl použit třímetrový drát o průměru 12 mm, pro který dva členové zajeli na naši požární zbrojnici. Rázovým pohybem se postupně po několika minutách podařilo ucpanou část prorazit. Drát byl zasunut v celé své délce. Voda již poté volně odtékala. Bylo dohodnuto s hlídkou policie, že se přes noc několikrát zastaví na obhlídku situace. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 21 hodin 05 minut.

21. 05. 2012 Technická pomoc, Odstranění nebezpečných stavů – Litoměřice – Cihelna.

Dne 21. 05. 2012 v 10 hodin 36 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum a zjistila, že se jedná o včelí roj na větvi asi ve výšce 2 metry. Telefonicky jsme kontaktovali včelaře p. Sedláčka, který si přijel pro roj a odebral si ho domů, poté jednotka rozehnala zbytek včel a vrátila se zpět na základnu v 11 hodin 24 minut.

12. 05. 2012 Záchrana osob a zvířat, z výšky, z hloubky – Litoměřice, předměstí Křižíkova 756/5.

Dne 12. 05. 2012 v 15 hodin 19 minut vyjela jednotka na místo události. Po příjezdu na místo provedla průzkum. Bylo zjištěno, že ve výšce cca. 10 metrů se nachází na římse pes menšího vzrůstu. Za pomoci nastavovacího žebříku se příslušník dostal ke psovi. Pes se jevil vystrašeně, ale bez zjevných známek agresivního chování. Po navázání bližšího kontaktu byl uchopen a snesen dolů. Poté předán policii ČR. Majitel se na místě události nenacházel. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 15 hodin 40 minut.

26. 04. 2012 Požár nízké budovy – Litoměřice, předměstí Kamýcká 1068/18.

Dne 26. 04. 2012 v 22 hodin 05 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události zahlásila veliteli zásahu. Jednotka už nebyla za potřebí, tak se vrátila po 5 minutách zpět na základnu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 22 hodin 23 minut.

21. 03. 2012 Požár, lesní, polní, tráva – okr. Litoměřice, Libochovany – Řepnice.

Dne 21. 03. 2012 v 16 hodin 03 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotku po příjezdu na místo události kontaktoval velitel zásahu. Dal jednotce povel, aby se přesunula směrem k obci Řepnice a odtud zahájila hasební práce směrem na Velkém Žernoseky. Po dostavení na místo se tři členové vybavili lopatami a započali s dusáním hořícího porostu. Další dva za pomoci vysokotlaku začali za nimi s postupným prolíváním ohořelého porostu. Tímto postupem se postupně prolila celá plocha požářiště. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 17 hodin 03 minut.

17. 03. 2012 Požár, lesní, polní, tráva – Litoměřice – předměstí Kamýcká.

Dne 17. 03. 2012 v 15 hodin 33 minut vyjela jednotka na místo události. Po příjezdu na místo události se zde již nacházela jednotka HZS PS Litoměřice. Místo požáru travnatého porostu se nacházelo mezi kolejovým tělesem v majetku SŽDC a za plotem v areálu bývalých mrazíren /nových/. Jednotka se zahlásila veliteli zásahu. Ten vydal rozkaz k přijetí do areálu mrazíren. Ke vjezdu byla použita hlavní brána objektu. Tam bylo provedeno skropení již uhašeného prostoru, aby nedošlo ke znovu vznícení travnatého porostu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 16 hodin 12 minut.

07. 03. 2012 Požár nízké budovy – okr. Litoměřice, Libochovany, Řepnice 29.

Dne 07. 03. 2012 v 04 hodin 03 minut vyjela jednotka na místo události. Po příjezdu na místo se jednotka spojila s velitelem zásahu z HZS PS Litoměřice. Velitel řekl, že potřebuje 2 členy do dýchacích přístrojů na střídání a 2 členy na pomoc rozebírání konstrukce podlahy v prostoru požáru. Konstrukce byla vyhazována ven z okna domu a na dvoře se dohašovala. Poté bylo počato s čištěním komínového tělesa a postupné dohašování neboť stále hořelo v komíně. Po úplném dohašení jednotka pomohla se sbalením materiálu a vrátila zpět na základnu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 06 hodin 48 minut.

09. 02. 2012 Požár – okr. Litoměřice, Terezín.

Dne 09. 02. 2012 v 19 hodin 43 minut vyjela jednotka na místo události kde působila jako záloha. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 20 hodin 55 minut.

06. 02. 2012 Záchrana zvířat z vody – Litoměřice, předměstí ul. Vodní.

Dne 06. 02. 2012 v 09 hodin 59 minut vyjela jednotka na místo události kde provedla průzkum. Žádná uvízlá labuť se na ledové ploše nenacházela. Pravdě podobně se vyprostila sama před příjezdem jednotky, pro jistotu byl ještě kontaktován oznamovatel, abychom si byli jisti s místem události, ten se dostavil a místo označil. Podali jsme správu operačnímu středisku o situaci a vrátili se zpět na základnu v 10 hodin 31 minut.