Zásahy v roce 2011


(39) 13.12.2011 Požár, popelnice, kontejner, odpad – okr. Litomìøice, Trnovany.

Dne 13. 12. 2011 v 16 hodin 20 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po pøíjezdu nezasahovala a sloužila jako záloha. Poté se jednotka vrátila zpìt na základnu v 16 hodin 42 minut.

2.12.2011 Požár – okr. Litomìøice, Hlinná – Lbín 2.

Dne 2. 12. 2011 v 22 hodin 08 minut vyjela jednotka na místo události. Velitel družstva se po pøíjezdu na místo události zahlásil veliteli zásahu. Ten udìlil povel k napojení pøívodního vedení z CAS 15 Man do CAS 32 Tatra. A poté zùstat v záloze než budou zapoèaty hasební práce. Bylo rozhodnuto o kontrolovaném shoøení chatky. Krátce pøed jedenáctou hodinou VZ vydal rozkaz o zapoèetí likvidaèních prací. Naši èlenové jednotky se vybavili dvìma kopáèi a hrábìmi. Zbytky chatky byly postupnì rozhrabovány a prolévány vodou èleny HZS z jednoho proudu " C ". V prùbìhu hašení byla voda z CAS 15 pøeèerpána do CAS 32. Po ukonèení likvidaèních prací èlenové jednotky pomohli s uklizením materiálu HZS. Poté se jednotka vrátila zpìt na základnu dne 3. 12. 2011 ve 00 hodin 17 minut.
foto

11.11.2011 Technická pomoc, odchyt zvìøe - koèka - Litomìøice, Mìsto 5. kvìtna.

Dne 11. 11. 2011 v 18 hodin 28 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po pøíjezdu na místo události provedla prùzkum. Jednalo se o kotì na øímse ve výšce 4 m, které podle volajících bylo vystrašené a nacházelo se na místì již delší dobu. Za pomoci výsuvného žebøíku byl proveden odchyt a sundání kotìte. Jednotka se vrátila zpìt na základnu v 18 hodin 45 minut.

11.11.2011 Požár nízké budovy – Litomìøice, Liškova 888/7.

Dne 11. 11. 2011 v 17 hodin 59 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po pøíjezdu nezasahovala a sloužila jako záloha. Poté se jednotka vrátila zpìt na základnu v 18 hodin 05 minut.

31.10.2011 Požár výškové budovy – Litomìøice, Pokratice Kubínova 439/2.

Dne 31. 10. 2011 v 20 hodin 44 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po pøíjezdu nezasahovala a sloužila jako záloha. Poté se jednotka vrátila zpìt na základnu ve 21 hodin 11 minut.

28.10.2011 Únik nebezpeèných látek, do vodní plochy – Litomìøice, Pøedmìstí Lodní námìstí.

Dne 28. 10. 2011 v 13 hodin 04 minut vyjela jednotka na místo události. Pøi výjezdu k zásahu jsme byli upozornìni operaèním dùstojníkem z KOPISU že máme jet do Žalhostic pod železnièní most pøes øeku Labe, kde se spojíme s HZS PS Litomìøice. Po pøíjezdu na místo události jsme se poradily s velícím a poèaly jsme stavìt nornou stìnu jednoduchou z 6 hadic B, které se rozložily od 1 pilíøe mostu po bøeh øeky, a pak bylo rozhodnuto, že se sestaví i velká norná stìna. Tak že se smontovaly 4 kusy 10. a 2 kusy 5. Vše se napínalo ze èlunu HZS PS Litomìøice a ropné produkty se zasypaly sorbentem na vodní hladinu Spilken a Olbin-ex. Pro brzké stmívání bylo rozhodnuto, že se bude hlídat celou noc až do rána a ráno se uvidí jak postupovat dále. Ráno bylo rozhodnuto dalším velícím, že se pøesunem do Litomìøic kde se zøídí ještì 1 norná stìna a to na lodním námìstí na náplavce nebo ropné produkty ještì zde byly znatelné. Když se dokonèily práce na náplavce v LTM tak jsme se pøesunuly zpìt do Žalhostic a zde se taktéž dokonèily práce a dobalilo se vše a jednotka se vrátila zpìt na základnu 29.10.2011 ve 13 hodin 35 minut.

2.10.2011 Požár lesní, polní porost, tráva – okres Litomìøice, Litomìøice.

Dne 2. 10. 2011 v 07 hodin 05 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po pøíjezdu nezasahovala a sloužila jako záloha. Poté se jednotka vrátila zpìt na základnu v 07 hodin 24 minut.

1.10.2011 Dopravní nehoda - úklid vozovky Litomìøice Werichova 2010/1

Dne 1. 10. 2011 v 07 hodin 18 minut vyjela jednotka na místo události. Po pøíjezdu na místo události byl proveden prùzkum prostoru. Místo se nacházelo v mírném sklonu a byly zde rozlité provozní kapaliny s olejem po dopravní nehodì v délce cca. 15m a šíøe 2,5m Na zásyp byl použit sorbet Vapex. Po nasátí byl z vozovky sklizen a odvezen k likvidaci na HZS Litomìøice. Z vozovky byli odklizeni i zbytky plastù po nehodì. Poté se jednotka vrátila zpìt na základnu ve 08 hodin 15 minut.

21.9.2011 Požár lesní, polní porost, tráva – okres Litomìøice, Hlinná, Lbín.

Dne 21. 9. 2011 v 12 hodin 53 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka pøijela na místo zásahu, kde již zasahoval 2 výjezd PS HZS Litomìøice. Jednotka pomohla s rozhrabáváním balíkù sena za pomocí kopáèe a spoleènýma silami uhasila balíky sena. Poté se vrátila zpìt na základnu. Poté se jednotka vrátila zpìt na základnu ve 13 hodin 40 minut.

30.7.2011 Technická pomoc, odstranìní nebezpeèných stavù – okr. Litomìøice - Chudoslavice, Myštice.

Dne 30. 7. 2011 v 18 hodin 17 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po pøíjezdu na místo události provedla prùzkum. Jednalo se zlomenou vìtev ve výšce 3,5m nad silnicí. Dva èlenové se vybavili reflexními vestami kvùli øízení provozu na komunikaci. Samotné odøíznutí vìtve bylo provedeno s požárního automobilu. Ta byla následnì uklizena mimo komunikaci. Poté se jednotka vrátila zpìt na základnu dne 30. 7. 2011 ve 18 hodin 56 minut.

19.7.2011 Požár výškové budovy – Litomìøice, Nerudova 853/8.

Dne 19. 7. 2011 v 19 hodin 34 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka pùsobila na místì události jako záloha. Poté se jednotka vrátila zpìt na základnu ve 19 hodin 55 minut.

8.7.2011 Požár, dopravní prostøedky – okr. Litomìøice, Miøejovice.

Dne 8. 7. 2011 v 18 hodin 30 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka byla stažena pøi výjezdu k zásahu. Poté se jednotka vrátila zpìt na základnu ve 18 hodin 33 minut.

7.7.2011 Technická pomoc, vosí roj – Litomìøice, Pøedmìstí Sládkova 898/4.

Dne 7. 7. 2011 v 20 hodin 31 minut vyjela jednotka na místo události. Jednalo se o vosí roj o velikosti fotbalového míèe, který byl na pøedzahrádce u vstupu do domu ve výšce 2,5m nad zemí. Jednotka provedla zajištìní roje pomocí papírového pytle, do kterého bylo hnízdo zachyceno . Okolní prostor byl poté postøíkán roztokem proti vosám. Roj byl za mìstem puštìn do pøírody. Poté se jednotka vrátila zpìt na základnu dne 7. 7. 2011 ve 21 hodin 04 minut.

28.6.2011 Požár nízké budovy – Litomìøice, pøedmìstí Nádražní.

Dne 28. 6. 2011 v 22 hodin 31 minut. Jednotka po pøíjezdu na místo události dostala za úkol otevøít vrata ze strany od kolejištì a snažit se zamezit rozšíøení požáru do celé budovy. Ètyøi èlenové se vybavili izolaèními dýchacími pøístroji. Požární automobil se postavil z èela budovy. Od tud bylo nataženo vedení „B“ o délce 40m. a pak dále od rozdìlovaèe dva proudy "C". Muselo se dbát zvýšené opatrnosti z dùvodu proudu v troleji nad kolejištìm, než došlo k jeho vypnutí. Za použití požárních seker a páèidla, byly prosekány otvory do vrat èíslo 3 a 4 ze smìru od Litomìøic. Díky naskládanému nábytku nebylo možné vrata otevøít a tak bylo u vrat èíslo 3 zapoèato hašení pøes prosekaný otvor. U ètvrtých vrat se podaøilo proseknou, dostateèní otvor, aby se dalo prolézt do ještì nezasažené èásti objektu. I pøes veškerou snahu se oheò zaèal šíøit pod støechou, což zaèalo ohrožovat èleny jednotky. Proto dostali pokyn ke stažení zpìt pøed vrata. Mezi tím se u tøetích vrat oheò dostal až ven pod støechu nad nákladovou rampou. Celí, prostor nad hlavou byl neustále kontrolován. Za pomoci pákových nùžek a páèidla byl pøestøižen zámek, který byl umístìn zevnitø tøetích vrat a ty se podaøilo otevøít. Postupnì se šíøení požáru pøestalo daøit kontrolovat, a proto bylo rozhodnuto, že se hasièi stáhnou až k tøetí koleji a od tud budou provádìt hašení z bezpeèné vzdálenosti. To již byla v plamenech celá støecha, která se postupem èasu smìrem od Litomìøic propadla do objektu i mimo nìj až na první kolej. Poté velitel zásahu vydal rozkaz, že se pozastavuje hašení a ponechá se støecha zøítit celá. Když se tak stalo, bylo za pomoci plošiny zapoèato hašení zbytku požáru a ohnisek. Naši èlenové provádìli hašení ve všech vstupech do budovy vybaveni izolaèními dýchacími pøístroji. Jeden èlen byl pøidìlen na požární plošinu, aby vystøídal pøedešlou skupinu v hašení. Po likvidaci požáru bylo uklizeno vybavení a jednotka se vrátila zpìt na základnu. Souèasnì s námi na naší stranì objektu zasahovala i jednotka SDH Terezín, která mìla z našeho automobilu nataženo jedno útoèné vedení "C".Zasahující drážní hasièi používali naše vysokotlaké zaøízení. Vodu do naší cisterny dodávala jednotka SDH Terezín a Lovosice druhý výjezd. Poté se jednotka vrátila zpìt na základnu dne 29. 6. 2011 ve 02 hodin 23 minut.

22.6.2011 Technická pomoc, èerpání vody – Litomìøice, pøedmìstí Vodní, Labská.

Dne 22. 6. 2011 v 19 hodin 15 minut. Jednotka po pøíjezdu na místo události provedla prùzkum. Jednalo se o zaplavený podjezd ve Vodní ulici o rozsahu 8m x 15m x 1m. Odèerpání bylo provedeno požárním automobilem MAN CAS 15. Poté se jednotka vrátila zpìt na základnu ve 21 hodin 02 minut.
foto

6.6.2011 Technická pomoc, èerpání vody – Litomìøice, Pøedmìstí Labská.

Dne 6. 6. 2011 ve 17 hodin 29 minut. Po pøíjezdu na místo události se jednotka pøidala k èerpání k jednotce HZS Litomìøice druhý výjezd. K èerpání byl použit požární automobil CAS 15 MAN. Poté se jednotka vrátila zpìt na základnu ve 18 hodin 26 minut.

6.6.2011 Technická pomoc, èerpání vody – Litomìøice, Svojsíkova 1015/1a.

Dne 6. 6. 2011 ve 16 hodin 44 minut dorazila jednotka na, místo události kde byl proveden prùzkum. Jednalo se o zaplavenou poèítaèovou uèebnu ve sklepì školy o rozmìrech 12 x 8m. Bylo nasazeno elektrické kalové èerpadlo Metabo. Po odèerpání se jednotka pøesunula k další nahlášené události ve 17 hodin 29 minut.

6.6.2011 Technická pomoc, èerpání vody – Litomìøice, pøedmìstí Mezibraní.

Dne 6. 6. 2011 ve 16 hodin 33 minut vyjela jednotka k èerpání vody v ulici Mezibraní. Po pøíjezdu na místo události byl proveden prùzkum se zámìrem najít kanálové vpusti. Ty byly po nalezení odstranìny pro lepší odtok vody. Po odtoku veškeré vody byly vyèištìny a opìt uzavøeny. Poté jednotka vyjela k další nahlášené události ve 16 hodin 44 minut.

31.5.2011 Technická pomoc, èerpání vody – obec P횝any

Dne 31. 5. 2011 ve 23 hodin 51 minut vyjela jednotka k èerpání vody v obci P횝any. Jednotka po pøíjezdu na místo události provedla prùzkum a bylo rozhodnuto o nasazení plovoucího èerpadla Frogy a cisterny CAS – 15 MAN. Jednalo se totiž o lagunu o rozloze 90 m2 o výšce 20cm po celé ploše námìstí a voda pøetékala do pøilehlých domù. Voda byla postupnì odèerpána a místostarosta byl vyrozumìn, že bude muset si vyjednat proèištìní kanalizace v celé obci, aby voda mohla volnì odtékat. Poté se jednotka vrátila zpìt na základnu ve 01 hodin 04 minut.

18.5.2011 Únik nebezpeèných látek na pozemní komunikaci

Dne 18. 5. 2011 ve 14 hodin 45 minut vyjela jednotka k likvidaci únikùm ropných produktù. Jednotka po pøíjezdu na místo události pod Litomìøickým železnièním mostem smìrem na Kamýk zaèala s urychleným zasypáváním dosti velkých olejových skvrn, které zde zanechal po sobì bagr, když zavadil ramenem o most. Byl použit sorbent SORBIN cca 30 Kg. Jeden èlen øídil dopravu, aby nedocházelo k ztìžování zásahu. Když byly skvrny zasypány a smeteny tak jednotka zásah ukonèila a vrátila se na základnu ve 15 hodin 49 minut.

11.5.2011 Technická pomoc – likvidace vèelího roje v ulici Skalická 44, Žitenice

Dne 11. 5. 2011 v 15 hodin 59 minut vyjela jednotka opìt na vèelí roj. Jednotka po pøíjezdu na místo události provedla prùzkum prostoru. Bylo zjištìno, že vedle okna ve výšce cca. 3 m. nachází vèelí roj. Ten se zde rojil a zároveò ohrožoval chovance ústavu. Centrum roje bylo v prasklinì omítky a tak nebyl možný pøístup ke královnì. Jeden pøíslušník se vybavil ochranným odìvem proti bodavému hmyzu. Mezi tím mu byl namíchán postøik Bandyt, aby se bal roj odstranit a pøipraven nastavovací žebøík. Roj byl nìkolikrát postøíkán. Dùkladnì byla vystøíkána i prasklina, by se zamezilo dalšímu rojení. Uhynulé vèelstvo postupnì popadalo na zem a poté uklizeno. Na místì pak již zùstalo jen nìkolik jedincù, kteøí se po èase rozletìli. Po skonèení zásahu se jednotka vrátila na základnu ve 17 hodin 01 minut.

10.5.2011 Technická pomoc – likvidace vèelího roje v ulici Revoluèní 1834/8

Dne 10. 5. 2011 v 17 hodin 04 minut vyjela jednotka k likvidaci vèelího roje. Po pøíjezdu na místo události byl proveden prùzkum, pøi kterém bylo zjištìno, že vèely se nacházely po celém prostoru høištì mezi panelovými domy. Jeden ze èlenù se oblékl do ochranného obleku proti bodavému hmyzu ( SRŠÁÒ ), druhý èlen pøipravil hubící prostøedek na hmyz. Sprejem byl proveden postøik, nejvíce zasažených míst, které ohrožovali okolí. Po 15 minutách zaèal prostøedek úèinkovat a hmyz se postupnì rozptýlil. Jednotka provedla dostøíkání zbytku roje a vrátila se na základnu ve 18 hodin 00 minut.

2.5.2011 Požár lesní,polní porost,tráva - Trnovany

Dne 2. 5. 2011 v 13 hodin 08 minut vyjela jednotka k požáru LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA. Jednotka na místì události pomohla z rozhrabávání požáøištì spoleènì s HZS Litomìøice. Po skonèení zásahu se jednotka vrátila na základnu ve 13 hodin 54 minut.
foto

2.5.2011 Únik ropných látek do Labe - Libochovany

Dne 2. 5. 2011 v 08 hodin 42 minut vyjela jednotka k úniku ropných látek do Labe v obci Libochovany. Po pøíjezdu na místo události bylo velitelem rozhodnuto, že se postaví norná stìna ze ètyø nafukovacích èástí norné stìny. Nakonec byly použity ètyøi hadice typu B, které se zazátkovali a nafoukli vzduchem. Poté rozloženy na vodní hladinu a ta posléze zasypána sorbentem. Po skonèení zásahu jednotka pomohla se sbalením a vrátila se na základnu ve 12 hodin 02 minut.
foto

30.4.2011 Požár nízké budovy Žitenice - Pohoøany 60

Dne 30. 4. 2011 ve 12 hodin 08 minut byla jednotka povolána k požáru nízké budovy Pohoøany 60. Jednotka na místì události provedla doplòování vody CAS 15 Man do vozu CAS 24 Tatra. Dalším jejím úkolem bylo rozebírání døevìných konstrukcí a rozhrabávání hoølavého materiálu. Na místì události byl hledán podzemní hydrant. Byly nalezeny dva, ale ani jeden nebyl provozu schopný!!!
foto

28.4.2011 Taktické cvièení - Pøedmìstí Zahradnická 215

Dne 28. 4. 2011 ve 09 hodin 26 minut byla jednotka povolána na taktický cvièení na Zimní Stadion v Litomìøicích. Po pøíjezdu na místo události se jednotka zahlásila veliteli zásahu. Ten vydal pøíkaz vyzbrojit se dýchací technikou, rozvinout proud hadicemi C do 3 NP. a provézt prùzkum. To bylo provedeno tøemi èleny naší jednotky za použití tøí hadic, jedné záložní a kombinované proudnice Turbo.

19.4.2011 Požár nízké budovy v Trnovanech - Podviní 22

Dne 19. 4. 2011 ve 22 hodin 40 minut byla jednotka povolána KOPISEM Ústí n/L k požáru nízké budovy v Trnovanech Podviní. Po pøíjezdu na místo události nám velitel zásahu dal za úkol vyzbrojit se izolaèním dýchacím pøístrojem a provést prùzkum zakouøeného objektu s požadavkem nalezení pøípadných osob, které by se zde mohly nacházet. Tøi èlenové naší jednotky se vyzbrojili a byli seznámeni se situací. Poté došlo k postupnému podrobnému prùzkumu domu. Nebyla zde nalezená osoba. To bylo oznámeno veliteli zásahu. Jednotka se vrátila zpìt na základnu v 23 hodin 53 minut.
foto


9.4.2011 Technická pomoc - kácení stromu v ulici Alšova 880/8 - Klokánek

Dne 9. 4. 2011 v 15 hodin 05 minut byla jednotka povolána KOPISEM Ústí n/L. Jednalo se o technickou pomoc. Po pøíjezdu na místo události bylo prùzkumem zjištìno, že se jedná o puklý strom vysoký cca. 15m. ve výšce 5m metrù byl rozdvojen a odkud vedla prasklina dlouhá 2,5m ke koøenu stromu což ohrožovalo pøilehlé dìtské høištì. Bylo rozhodnuto o jeho celkovém pokácení. První øez byl veden nad rozdvojením, aby byla odøíznuta vìtev, která byla nejménì stabilní. Na zemi pak byl rozøezán a odstranìn z chodníku vedoucího k brance. Na druhé rozdvojení bylo uvázáno pracovní lano ve výšce 7m.. To bylo použito k øízenému stržení do volného prostoru. Øez byl veden ve výšce 1m nad zemí. Poté opìt rozøezán. Jednotka se vrátila zpìt na základnu v 16 hodin 23 minut.
foto

1.4.2011 Požár bytu v ulici Dukelské 2050/3

Dne 1. 4. 2011 v 15 hodin 02 minut vyhlášen poplach, požár bytu v ulici Dukelské 2050/3. Jednotka spoleènì s HZS PS Litomìøice dorazila na místo zásahu a provedla prùzkum a evakuaci osob z bytu za pomoci dýchací techniky Dräger PA 90 poté natáhla 1 proud C na místo požáru a poèala odvìtrávání domu pøirozené. Další èlenové zprovoznili odvìtrávání nucené a to za pomocí pøetlakového ventilátoru. Na konci zásahu pomohli kluci s sbalením hadic a poté byl zásah ukonèen. Jednotka se vrátila zpìt na základnu v 15 hodin 51 minut.
foto

1.4.2011 Požár travnatého porostu ulice Husova

Dne 1. 4. 2011 v 14 hodin 52 minut vyjela jednotka k požáru travnatého porostu v Husovì ulici. Jednotka po pøíjezdu na místo události nemusela zasahovat, nebo již bylo uhašeno. Zasahovala zde jednotka HZS PS Litomìøice.

29.3.2011 Požár travnatého porostu ulice Zelenková

Dne 29. 3. 2011 v 18 hodin 26 minut byl vyhlášen poplach k požáru travnatého porostu v Zelenkové ulici. Jednotka nezasahovala odvolána pøed výjezdem.

24.3.2011 Požár travnatého porostu

Dne 24. 3. 2011 ve 09 hodin 55 minut vyjela jednotka k požáru travnatého porostu. Když dojela na, místo události akorát dohasila požáøištì 1 proudem vysokotlaku, protože prvotní zásah provedla jednotka HZS PS Litomìøice a potom se pøesunula na další místo požáru a to do Tluènì taktéž požár travnatého porostu na tomto místì zasahovala taky HZS PS Litomìøice, zde naše práce už nebyla zapotøebí. Návrat na základnu v 10 hodin 53 minut.
foto

20.2.2011 Požár nízké budovy Hlinná - Kundratice 3

Dne 20. 2. 2011 ve 12 hodin 16 minut vyjela jednotka k požáru nízké budovy. Jednotka po pøíjezdu na místo události se zahlásila veliteli zásahu ze PS Litomìøice a spoleènýma silami poèala rozebírat komínové tìleso, ve kterém hoøely saze. Hoøící saze byli vynášeni pøed dùm. Postupnì se komín proèišoval až do sklepa. Komín byl asi na tøech místech úplnì zacpán, proto byly vybourány ètyøi proèisovací otvory, aby se zamezilo dalšímu hoøení. Dva èlenové si vzali dýchací pøístroj Dräger PA 90, nebo v nìkterých místech pøi èištìní byl zapotøebí. V první místnosti bylo rozebráno kus døevìné podlahy, nebo èásteènì byla ohoøelá od komínového tìlesa. Poté bylo komínové tìleso proèištìno až do sklepa a místo události bylo pøedáno majiteli a jednotka se spoleènì PS Litomìøice vrátila zpìt na základnu. Návrat na základnu v 17 hodin 04 minut.

20.1.2011 Technická pomoc, odèerpávání vody ze záchytné stanice na dešovou vodu v obci Èeské Kopisty

Dne 20. 1. 2011 v 8 hodin 23 minut výjezd k odèerpávání vody ze záchytné stanice na dešovou vodu. Po dohodì s velitelem JSDH Terezín a operaèním dùstojníkem byl na místo události vyslán dopravní automobil Avia DA12/A 31 s kalovým èerpadlem a jedním pøíslušníkem, který mìl na starosti obsluhu èerpadla.Po pøíjezdu na místo bylo spoleènì s èleny jednotky JSDH Terezín pøipraveno èerpadlo a rozvinuto hadicové vedení. Poté se prùbìžnì doplòovalo palivo a to ze zásob Terezínské jednotky. Voda zaèala pozvolna v nádrži klesat a stahovat se i z objektu domu a dvora pøes komunikaci. Dùm byl napojen na kanalizaci k nádrži. Ke konci èerpání se voda samovolnì vlévala do kanalizace, až se ztratila. Voda v nádrži klesla za celou dobu èerpání o cca. 50 cm. Návrat na základnu v 18 hodin 41 minut.

19.1.2011 Technická pomoc, èerpání vody v obci Èeské Kopisty

Dne 19. 1. 2011 ve 16 hodin 19 minut vyjela jednotka k èerpání vody Èeské Kopisty. Jednotka po pøíjezdu na místo události se spojila s velitelem JSDH Terezín a dohodla se o dalším postupu a pøípadném nasazení. Bylo rozhodnuto, že máme nasadit motorové kalové èerpadlo Honda. Jednotka rozvinula dva proudy B“ o délce 100 m do pøilehlého potoka a poèala èerpat. V 17:15 hodin byl zprovoznìn osvìtlovací stožár na osvìtlení prostoru èerpání. Ve 20:00 hodin byl nastartován CAS MAN, aby se mohli èlenové zásahu ohøát. Ve 21:30 hodin bylo èerpání ukonèeno. Jednotka se vrátila zpìt na základnu ve 22 hodin 19 minut.
foto

18.1.2011 Technická pomoc, èerpání vody v ulicích Lodní námìstí 4 a Pobøežní 2 Litomìøice

Dne 18. 1. 2011 ve 15 hodin 14 minut vyjela jednotka k èerpání vody ze sklepù. Jednotka po pøíjezdu na místo události provedla prùzkum. Jednalo se o zaplavený sklep až ke stropu výška cca. 180cm. Byla nasazena dvì elektrická èerpadla každé o výkonu 400 l/min. Voda zaèala pozvolna klesat. Asi po hodinì èerpání nás požádal majitel vedlejšího objektu také o vyèerpání vody ze sklepních prostorù. Proto jsme žádost nahlásili na operaèní støedisko a pøenesli jsme jedno elektrické èerpadlo do domu na Lodním námìstí 4. Výška vody zde dosahovala asi 120cm. Zde probíhalo èerpání asi jednu hodinu a poté se èerpadlo porouchalo a práce se pøerušila. Situace se oznámila majiteli. Zùstalo zde asi 20 cm vody. Proto se již odèerpávalo jen v prvním objektu. Po odèerpání vody ze sklepù jsme se vrátily v 19 hodin 42 minut zpìt na základnu.
foto

15.1.2011 Technická pomoc, èerpání vody Horní Øepèice

Dne 15. 1. 2011 ve 14 hodin 05 minut vyjela jednotka k èerpání vody. Jednotka po pøíjezdu na místo zásahu se spojila s již zasahujícími jednotkami a to s JSDH Libìšice,SDH Horní Øepèice a dohodla se na dalším postupu. Bylo nasazeno motorové kalové èerpadlo honda a cisterna MAN-15. Laguna, která se už skoro pøelívala pøes silnici I. tøídy se odèerpávala do pøilehlého potoka. Laguna byla o velikosti 300 m2 a hloubce 0,5m. Na místo události posléze dorazila JSDH Loveèkovice. Jelikož se jednotce Libìšice,rozbilo èerpadlo,tak se kolem 16 hodiny vrátily zpìt na základnu. V 16:40 se zprovoznil osvìtlovací stožár na osvícení prostoru èerpání.Po spoleèném odèerpání laguny jsme se vrátily v 19 hodin 08 minut zpìt na základnu.
foto

14.1.2011 Technická pomoc, èerpání vody Ploskovice - Vinné 1

Dne 14. 1. 2011 ve 13 hodin 33 minut vyjela jednotka k zatopené zahradì s domem. Jednotka po pøíjezdu na místo události provedla prùzkum a rozhodla o nasazení jednoho plovoucího èerpadla Frogi. Jednalo se o lagunu o rozloze 80 m2 pøed domem kde voda prosakovala do domu. Po èásteèném odèerpání se zaèala zacpávat vpust od pøilehlého potoka, aby se zamezilo pøítoku vody na pozemek, a proto bylo nasazeno další èerpadlo kalové motorové. Po èásteèném zacpání vpustì se odèerpala znaèná èást vody a majitelka byla seznámena, že voda bude stále prosakovat,dokud neklesne hladina potoka. Jelikož byla dost velká tma byl zprovoznìn osvìtlovací stožár pohánìný el.centrálou. Byla vyrozumìna i starostka obce. Poté se jednotka vrátila zpìt na základnu v 18 hodin 34 minut.
foto

14.1.2011 Technická pomoc, èerpání vody Ploskovice - Tìchobuzice 7

Dne 14. 1. 2011 v 11 hodin 36 minut vyjela jednotka k zatopenému sklepu. Jednotka po pøíjezdu na místo události provedla prùzkum a rozhodla o nasazení jednoho elektrického kalového èerpadla Metabo a jedné hadice "C" do prostorù sklepa v rodinném domì. Jednalo se o zatopený sklep pod domem. Jednotka vodu odèerpala až na kraj svých možností a zprovoznila majitelovo èerpadlo, aby mohl zbytek vody doèerpat. Potom se vrátila zpìt na základnu ve 12 hodin 41 minut.