Zásahy v roce 2008


Požár zahradního pøístøešku v Žitenicích

Dne 3.12.2008 v 10:09 vyjela jednotka k požáru pøístøešku, kde po dojezdu na místo pouze doplnili vodu. Zásah probìhl spoleènì s jednotkou PS Litomìøice.


Námìtové cvièení - Požár v prostoru jevištì Kulturního domu v Litomìøicích

Dne 20.10.2008 v 19:25 vyjela jednotka k požáru zaøízení KD. Jednotka byla po pøíjezdu seznámena se situací v objektu. Dva èlenové provádìli prùzkum v objektu a jiní rozložili dopravní vedení od podzemního hydrantu k CAS32 T 815. Pro všechny obavy se naštìstí jednalo pouze o provìøovací cvièení. Cvièení se zúèastnili jednotky PS Litomìøice, PS Lovosice, SDH Terezín, SDH Bohušovice.


Námìtové cvièení - Požár lesa u obce Velké Žernoseky

Dne 14.9.2008 v 9:04 vyjela jednotka k požáru lesního porostu k obci Velké Žernoseky. Požár byl pouze simulován, protože se v rámci taktického cvièení zjišovala pøipravenost jednotek požární ochrany v dané situaci. Cvièení probìhlo spoleènì s jednotkami PS Litomìøice, SDH Velké Žernoseky, SDH Terezín
foto


Požár strništì u obce Køešice

Dne 1.8.2008 v 18:20 vyjela jednotka k požáru polního porostu za obec Køešice. Jednotka byla po pøíjezdu dána do zálohy v pøípadì nekontrolovatelnému rozšíøení ohnì. U zásahu byly ještì pøítomny jednotky PS Litomìøice, SDH Køešice, SDH Vrbice, SDH Terezín.


Potápìjící se nákladní loï Apollo v pøístavišti Lovosice

Dne 27.7.2008 v 22:00 vyjela jednotka k èerpání vody z prostoru strojovny lodì. Po pøíjezdu a domluvì s velitelem zásahu zaèala jednotka pomáhat s rozmístìním èerpadel a rozebíráním èásti lodi. Po zjíštìní místa prùniku vody byl otvor provizornì zacpán. Zásah byl provádìn spoleènì s jednotkami PS Lovosice, PS Litomìøice, SDH Chotimìø.
foto


Požár travního porostu u obce Žitenice

Dne 26.7.2008 ve 15:03 vyjela jednotka k požáru suché trávy k obci Žitenice. Po pøijetí rozkazù od velitele zásahu jednotka zapoèala hasební práce jedním proudem C. Po zdolaní požáru jednotka zùstala na místì, aby na spáleništì dohlédli. Hasební práce byly provádìny spoleènì s jednotkou PS Litomeøice.
foto


Požár bytu v Litomìøicích

Dne 19.7.2008 ve 22:04 byl jednotce vyhlášen poplach na hoøící byt v ulici Mrázova. Naštìstí se jednalo pouze o planý poplach a tak byla jednotka stažena ještì pøed jejím výjezdem na místo.


Námìtové cvièení - Požár nemocnice - kuchyò

Dne 14.7.2008 v 10:06 vyjela jednotka k požáru skladu odpadkù u budovy kuchynì. Požár byl pouze fiktivní, protože se jednalo o taktické cvièení jednotek požární ochrany. Cvièení probìhlo spoleènì s jednotkami PS Litomìøice a PS Lovosice.
foto


Požár stodoly v obci Chotìšov

Dne 4.7.2008 v 12:56 vyjela jednotka k požáru stodoly v obci Chotìšov, který vznikl od blesku den pøed tím. Po pøíjezdu velitel jednotky pøevzal velení a pokraèovalo se v dohašovacích pracích. Za pøítomnosti naší jednotky se na tìchto pracích spoleènì podíleli také jednotky SDH - Brozany, Budynì, Roudnice, Terezín, Tøebenice, Bohušovice, Chotimìø.
foto


Pohotovost na stanici

Dne 3.7.2008 v 19:30 byla svolána jednotka k držení pohotovosti na své stanici, jako náhrada za PS Litomìøice v dobì její nepøítomnosti.


Požár skládky v zahrádkáøské kolonii

Dne 29.6.2008 ve 19:02 vyjela jednotka k požáru skládky v zahrádkáøské kolonii Na Bídnici mezi Litomìøicemi a Kamýkem spoleènì s jednotkou PS Litomìøice.


Požár bytu v Litomìøicích

Dne 19.6.2008 ve 14:41 vyjela jednotka k požáru bytové jednotky v ulici Mrázova spoleènì s jednotkou PS Litomìøice.Naštìstí se po pøíjezdu zjistilo, že se jednalo pouze o spálené maso v troubì.


Požár RD v Žitenicích

Dne 16.6.2008 ve 3:08 vyjela jednotka k požáru rodinného domu v obci Žitenice spoleènì s jednotkou PS Litomìøice.
foto


Požár skládky u Trnovan

Dne 10.6.2008 v 18:46 vyjela jednotka k požáru skládky u obce Trnovany spoleènì s jednotkou PS Litomìøice.
foto


Povodnì - Albis 2008 - cvièení

Dne 15.5.2008 v 15:30 byla povolána jednotka ke stavìní stanù humanitární pomoci spoleènì s AÈR-CO Rakovník na vodním cvièišti v Litomìøicích.
Dne 16.5.2008 v 19:58 byla povolána jednotka k pytlování a stavìní protipovodòové hráze spoleènì s nìmeckými kolegy z THW.
Dne 17.5.2008 v 6:56 byla povolána jednotka k asistenci záchrany a evakuaci osob pøi povodni.
foto


Požár chaty u Velkých Žernosek

Dne 23.4.2008 v 23:56 vyjela jednotka k požáru chaty u obce Velké Žernoseky spoleènì s jednotkou PS Litomìøice.


Požár starých mrazíren

Dne 17.3.2008 v 06:20 vyjela jednotka k požáru sklepních prostor starých mrazíren v Litomìøicích kde hoøelo už podruhé. Jednotka vyjela spoleènì s jednotkami PS Litomìøice a PS Lovosice.
foto


Požár rodiného domu v Žitenicích

Dne 15.3.2008 v 12:40 vyjela jednotka k požáru støechy RD spoleènì s jednotkou PS Litomìøice
foto


Technická pomoc

Dne 8.3.2008 v 8:25 vyjela jednotka na vìtrnou smrští ponièený strom, který ohrozoval prostory kde se pohybují dìti v zahradì Lidové školy umìní v Masarykovì ulici v Litomìøicích.
foto


Tecnický zásah

Dne 1.3.2008 v 9:40 vyjela jednotka na vìtrem ponièenou støechu v ulici Dlouhá (potraviny Lachman) v Litomìøicích.


Požár trávy u obce Tluèeò

Dne 26.2.2008 v 14:20 vyjela jednotka k požáru polního porostu spoleènì s jednotkami PS Litomìøice a PS Lovosice.


Požár stohu v Ploskovicích

Dne 10.2.2008 v 11:45 vyjela jednotka k požáru stohu spoleènì s jednotkami PS Litomìøice a JSDHo Libìšice.
foto